مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز مداحی لری با صدای کوروش رضوانی فر برای سیمکارتهای همراه اولی با پخش آنلاین صوت هر نوحه

تمامی پیشوازهای لری کوروش رضوانی فر در سرویس آوای انتظار همراه اول:

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه عامه زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 70058

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه چشم و چراغم

کد آوای انتظار همراه اول: 49281

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه علی اصغر للالا

کد آوای انتظار همراه اول: 49291

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه ماه محرم اومده

کد آوای انتظار همراه اول: 70535

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه اربعین زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 49285

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه آواز خدامی بلال

کد آوای انتظار همراه اول: 49308

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه آقا بیو که زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 70060

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه ماه محرم اومده

کد آوای انتظار همراه اول: 70065

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه یه چَمکه آو

کد آوای انتظار همراه اول: 49278

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه ماه منیرم رفت

کد آوای انتظار همراه اول: 70536

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه مبرین ای خوره

کد آوای انتظار همراه اول: 49290

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه عمو عباس

کد آوای انتظار همراه اول: 49288

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه زینب دل شیعه

کد آوای انتظار همراه اول: 49276

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه ماه هاشمی

کد آوای انتظار همراه اول: 49297

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه تصنیف گل نورس

کد آوای انتظار همراه اول: 49307

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه کلام آتشین زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 70062

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه زینب اسیر وی بو

کد آوای انتظار همراه اول: 49292

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه ماه محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 49277

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه ماه منیرم رفت

کد آوای انتظار همراه اول: 70066

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه تصنیف داینی

کد آوای انتظار همراه اول: 49310

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه مزنین فاطمه را

کد آوای انتظار همراه اول: 49289

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه آواز بلال بلال

کد آوای انتظار همراه اول: 49311

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه موکرام البنینم

کد آوای انتظار همراه اول: 70067

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه یه چَمکه آو

کد آوای انتظار همراه اول: 70540

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه زینب غریب و بی کاکا

کد آوای انتظار همراه اول: 70541

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه شَرَگُل واویلا

کد آوای انتظار همراه اول: 49287

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه صحری کویره

کد آوای انتظار همراه اول: 49296

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه ظلم گرون

کد آوای انتظار همراه اول: 49286

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه آخ واویلا

کد آوای انتظار همراه اول: 49302

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه مبرین ای خوره

کد آوای انتظار همراه اول: 70534

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه کربلا غلغله بی

کد آوای انتظار همراه اول: 70063

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه عمه زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 70068

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه ابوالفضلی هم بِرار

کد آوای انتظار همراه اول: 70061

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه ابوالفظلی

کد آوای انتظار همراه اول: 49274

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه مو کُر ام البنینُم

کد آوای انتظار همراه اول: 70537

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه آواز یار یار

کد آوای انتظار همراه اول: 49313

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه تصنیف همی هلی

کد آوای انتظار همراه اول: 49306

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه عامه زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 70528

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه عمه زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 70538

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه دلم گروهته

کد آوای انتظار همراه اول: 49298

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 49294

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه زینب غریب

کد آوای انتظار همراه اول: 70071

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه کربلا

کد آوای انتظار همراه اول: 49293

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه آرمون پنج تیر

کد آوای انتظار همراه اول: 49312

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه عباس

کد آوای انتظار همراه اول: 70529

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه شروه خوانی

کد آوای انتظار همراه اول: 70069

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه بی بی فاطمه

کد آوای انتظار همراه اول: 49282

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه کلام آتشین زینب

کد آوای انتظار همراه اول: 70532

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه کربلا غلغله

کد آوای انتظار همراه اول: 70533

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه شروه خوانی

کد آوای انتظار همراه اول: 49279

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه شروه خوانی

کد آوای انتظار همراه اول: 70539

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه هم ابوالفضلی

کد آوای انتظار همراه اول: 70531

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه وی مصیبت

کد آوای انتظار همراه اول: 49275

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه مبرین ای خوره

کد آوای انتظار همراه اول: 70064

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه علمدار حسین

کد آوای انتظار همراه اول: 49300

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه بی بِرارم

کد آوای انتظار همراه اول: 49280

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه تصنیف ایل احساس

کد آوای انتظار همراه اول: 49309

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه یک کارد خونی

کد آوای انتظار همراه اول: 49299

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه قافله

کد آوای انتظار همراه اول: 49304

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه اربعین

کد آوای انتظار همراه اول: 49303

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه کُر ام البنینُم

کد آوای انتظار همراه اول: 49273

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه کربلا صحری بلا

کد آوای انتظار همراه اول: 49283

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه آقا بیو

کد آوای انتظار همراه اول: 70530

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه کو ابوالفضل

کد آوای انتظار همراه اول: 49284

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه صحرای بلا

کد آوای انتظار همراه اول: 49301

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه یه چَمکه آو

کد آوای انتظار همراه اول: 70070

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه زینب(2)

کد آوای انتظار همراه اول: 49305

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه ماه منیرم رفت

کد آوای انتظار همراه اول: 49295

 

کد پیشواز لری کوروش رضوانی فر همراه اول - نوحه عباس

کد آوای انتظار همراه اول: 70059